wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.ekohaus.pl 

 

§1. Postanowienia ogólne

§2. Warunki złożenia zamówienia

§3. Płatność

§4. Dostawa

§5. Reklamacja z tytułu uszkodzenia przesyłki

§6. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

§7. Gwarancja

§8. Odstąpienie od umowy

§9. Ochrona danych osobowych

§10. Ochrona praw autorskich

§11. Odpowiedzialność

§12. Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość wraz z Informacjami dotyczącymi korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2 – Wzór protokołu reklamacyjnego
 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ekohaus.pl prowadzony jest przez A. i W. Zbaraszewscy Indeks Spółka jawna z siedzibą w Szczecinie 71-792 przy ul. Na Stoku 19, telefon: 91 4693 140, e-mail: info@ekohaus.pl, NIP: 8511021071, REGON: 810701572, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143794.
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.ekohaus.pl
 3. Definicje:
 1. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.ekohaus.pl
 2. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 3. Sprzedawca – A. i W. Zbaraszewscy Indeks Spółka jawna z siedzibą w Szczecinie 71-792 przy ul. Na Stoku 19, telefon: 91 4693 140, e-mail: sklep@ekohaus.pl NIP: 8511021071, REGON: 810701572, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143794.
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,
 5. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy,
 6. Dni kalendarzowe – wszystkie pełne dni, łącznie z niedzielami i dniami ustawowo wolnymi od pracy,
 7. Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,
 8. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Kupującego, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 9. Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 11. Oferta indywidualna – oferta przygotowywana na indywidualną prośbę Kupującego, która jest wysyłana do niego przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail na wskazany adres poczty elektronicznej. Przyjęcie przez Kupującego Oferty jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego Sprzedawcy i tym samym zawarciem Umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,
 13. Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 14. Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,
 15. Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
 16. Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura lub inny dowód potwierdzający zakup Produktu,
 17. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Kupującym automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym
 18. Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §8,
 19. Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §6 i §7,
 20. Siła wyższa - zdarzenia losowe niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, w szczególności: nagłe poważne awarie przemysłowe i technologiczne, wstrzymanie dostaw energii, ograniczenia spowodowane wojną, strajkiem, klęską żywiołową lub zarządzaniem władz krajowych oraz samorządowych uniemożliwiającym realizację przedmiotu umowy itp.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:
  1. umożliwieniu prowadzenia Konta w Sklepie internetowym,
  2. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,
  3. umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Kupującemu Oferty indywidualnej,
  4. prowadzeniu newslettera.
 2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@ekohaus.pl
 3. W sklepie internetowym mogą być organizowane promocje na wybrane produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie sklepu internetowego.
 4. Sklep internetowy świadczy usługi sprzedaży: piecy na pellet, wkładów kominkowych na pellet, pelletu, systemów kominowych, systemów wentylacji i innych.
 5. Ogłoszenia, reklamy sprzedawcy, cenniki i inne informacje o produktach, podane na stronach internetowych sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.ekohaus.pl, niezbędny jest komputer z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczości 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. Warunki złożenia zamówienia

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Kupujący może wybrać jeden spośród następujących sposobów składania zamówienia:
 1. złożenie zamówienia poprzez założone wcześniej konto,
 2. złożenie Zamówienia poprzez wypełnienie Formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu.
 3. złożenie zamówienia poprzez przesłanie Kupującemu oferty indywidualnej.
 1. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.
 2. Zamówienia, o których mowa w pkt 3 a), b) niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 3. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania zamówienia, o którym mowa w pkt 3 a) niniejszego paragrafu, jest wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji i tym samym założenie konta.
 4. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania zamówienia, o którym mowa w pkt 3 b) niniejszego paragrafu, jest dodanie produktu do koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie sklepu formularza zamówienia oraz przesłanie go do sklepu internetowego.
 5. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania zamówienia, o którym mowa w pkt 3 c) niniejszego paragrafu, jest wysłanie przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail oferty przygotowanej na indywidualną prośbę Kupującego i przyjęcie jej warunków przez Kupującego.
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 17, w soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez sprzedawcę w formie wiadomości e-mail.
 8. Umowę sprzedaży traktuje się, jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 10 niniejszego paragrafu.
 9. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być zmienione lub anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki produktu. Zmiany mogą dotyczyć wyłącznie rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. Zmiana w zamówieniu lub rezygnacja z zamówieniu możliwa jest poprzez kontakt z działem sprzedaży internetowej pod nr tel. 91 4693 140 lub wysyłając e-maila na adres: sklep@ekohaus.pl
 10. Czas realizacji Zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu internetowego (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi do 2 tygodni.
 11. Kupujący informowany jest o braku dostępności produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub zrezygnować z zamówionego produktu albo z całości zamówienia. W przypadku braku dostępności produktów, szacowany czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 12. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, w przedmiocie złożonego zamówienia (np. błąd w adresie, niekompletne dane osobowe), sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia przez obsługę sklepu internetowego.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

§3. Płatność

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania zamówienia.
 2. O całkowitej kwocie zamówienia Kupujący informowany jest każdorazowo przed dokonaniem Zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon, faktura VAT).
 4. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności za zamówione produkty:
  a) płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  b) płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard lub Maestro przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym,
  c) płatność przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe sprzedawcy,
  d) płatność za pobraniem – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 5. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy: ING Bank Śląski SA 07 1050 1559 1000 0092 1232 8455
 7. W przypadku wybrania sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 d) niniejszego paragrafu, produkty są wysyłane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 tygodni po złożeniu zamówienia przez Kupującego (dotyczy sytuacji, w których produkt dostępny jest w magazynie).
 8. W przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w pkt 4 c) niniejszego paragrafu, jeżeli Kupujący nie dokona płatności w terminie 7 dni od daty potwierdzenia zamówienia, sprzedawca wezwie Kupującego do dokonania płatności. W przypadku bezskutecznego wezwania, sprzedawca ma prawo anulować Zamówienie, informując o tym Kupującego drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w celu realizacji zamówienia upoważnia sprzedawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Faktury przesyłane będą na wskazany przez Kupującego podczas rejestracji adres e-mail w formie pliku PDF, umożliwiającego pobranie oraz wydruk. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z formy papierowej faktur, wymagana jest pisemna dyspozycja zmieniająca niniejszy punkt.

 

§4. Dostawa

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych produktów:
 1. odbiór osobisty zamówionych produktów po wcześniejszej konsultacji ze sprzedawcą,
 2. dostarczenie produktów przez firmę kurierską, której wyboru na indywidualną prośbę dokonał kupujący w momencie składania zamówienia.
 1. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
 3. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku wyboru sposobu dostarczenia produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej, koszty dostawy uzależnione są od rodzaju przesyłki oraz formy płatności i przedstawiają się następująco (dotyczy tylko dostaw realizowanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej):
  1. w przypadku paczki – 12 zł (przedpłata na konto bankowe sprzedawcy) lub 20 zł (przesyłka za pobraniem),
  2. w przypadku palet – 60 zł (przedpłata na konto bankowe sprzedawcy) lub 100 zł (przesyłka za pobraniem).
 5. Czas oczekiwania na przesyłkę, od momentu wydania jej kurierowi (od poniedziałku do piątku) w przypadku paczki wynosi do 2 dni roboczych, natomiast w przypadku przesyłki realizowanej za pomocą palet – do 3 dni roboczych.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu produkty wolne od wad.
 7. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego produktu.

§5. Reklamacja z tytułu uszkodzenia przesyłki

 1. Po podpisaniu listu przewozowego (podpis czytelny, data i godzina odbioru paczki), Kupujący, niebędący Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.), obowiązany jest do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Kurier ma obowiązek zaczekać do momentu sprawdzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktu, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, kurier ma obowiązek na miejscu wypełnić protokół szkody. Protokół ten powinien znajdować się w dyspozycji kuriera, jednakże dodatkowo, zawsze jest on dołączany do każdej przesyłki wysyłanej przez Sprzedawcę.
 3. Przed podpisaniem przez Kupującego protokołu szkody należy go uważnie przeczytać i zwrócić szczególną uwagę na zgodność zawartych w nim informacji ze stanem rzeczywistym przesyłki (uszkodzenie opakowania, oznaczenia ostrzegawcze). Ponadto Kupujący może dodatkowo zrobić zdjęcia uszkodzonego Produktu.
 4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem produktu lub odmowy spisania protokołu szkodowego przez kuriera, Sprzedawca sugeruje spisanie danych osobowych pracownika firmy przewozowej – imienia, nazwiska oraz numeru kuriera – i niezwłoczne przekazanie tej informacji na adres sklep@ekohaus.pl
 5. Wypełniony protokół szkody (koniecznie z datą dostawy towaru) Kupujący powinien wysłać pocztą elektroniczną na sklep@ekohaus.pl lub faxem pod numer 91 4693 140.
 6. W przypadku odmowy przyjęcia przez Kupującego przesyłki z powodu jej uszkodzenia należy umieścić odpowiednią adnotację na liście przewozowym.
 7. Reklamowany produkt należy wysłać na adres siedziby sprzedawcy:
  A. i W. Zbaraszewscy Indeks Spółka jawna;
  ul. Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin; telefon: 506 836 245
 8. Postanowienia punktów 1 – 8 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku Konsumentów Sprzedawca jedynie zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera. Niesprawdzenie przesyłki i niesporządzenie protokołu szkody nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

§6. Reklamacja z tytułu rękojmi za wady fizyczne

 1. W przypadku stwierdzenia, iż produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis wady produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2. Kupujący jest proszony o przesłanie wypełnionego formularza do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@ekohaus.pl lub przy pomocy faxu pod numer 91 4693 140.
 3. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu lub jego kopię.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.
 5. Reklamowany Produkt należy wysłać na adres Sprzedawcy:
  A. i W. Zbaraszewscy Indeks Spółka jawna;
  ul. Ostoi-Zagórskiego 196; 71-810 Szczecin; telefon: 506 836 245
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni kalendarzowych. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.
 8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem 2 lat od wydania Produktu Kupującemu.
 9. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

§7. Gwarancja

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją jakości na sprawne działanie Produktu wyszczególnionego na Dowodzie zakupu, której udziela Sprzedawca.
 1. Gwarancja jest określona na dany okres od daty zakupu Produktu (na podstawie karty gwarancyjnej lub Dowodu zakupu).
 2. Okres gwarancyjny przyznany na każdy sprzedawany Produkt jest zróżnicowany – w zależności od Produktu oraz jego części składowych. Produkt może składać się bowiem z wielu odrębnych części i dla różnych części będą miały zastosowanie inne okresy gwarancji.
 3. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego Produktu przez pierwszego Kupującego (użytkownika końcowego).
 4. Podstawę do bezpłatnego wykonania napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna bez daty, pieczęci, podpisów, jak również z poprawkami dokonanymi przez osoby nieupoważnione traci ważność.
 5. Uprawnienia Kupującego z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie po upływie okresu gwarancji.
 6. Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej obsługi, magazynowania, nieumiejętnej konserwacji, niezgodne z warunkami określonymi w instrukcji obsługi i eksploatacji oraz wskutek innych przyczyn, niezawinionych przez Producenta, powodują utratę świadczeń gwarancyjnych.
 7. W celu zgłoszenia reklamacji, Kupujący powinien wysłać na adres e-mail: sklep@ekohaus.pl lub faxem pod numer 91 4693 140 wypełniony protokół reklamacyjny (Załącznik nr 2) wraz z kartą gwarancyjną i Dowodem zakupu.
 8. Zgłoszona reklamacja podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy Kupującego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu jej pisemnego zgłoszenia.
 9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§8. Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
 2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
 1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 2. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 3. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 4. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 5. umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 6. szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 7. umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 8. umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji - prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
 9. umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,
 10. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 11. umów zawartych w drodze aukcji publicznej
 12. umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
 13. umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.
 2. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.
 3. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Zwroty Produktów przy odstąpieniu od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.
 9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, podanych przez Ciebie w związku z korzystaniem z www.ekohaus.pl jest A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j. z siedzibą w Szczecinie (71-792), przy ul. Na Stoku 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000143794 (dalej jako „Administrator”).
 2. Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w www.ekohaus.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w sklepie, dokonywania zakupów w sklepie internetowym, zamieszczania komentarzy na Forum), będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku zamówienia przez Ciebie Newslettera serwisu www.ekohaus.pl , Twoje dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi Newsletter na zasadach określonych w regulaminie.
 3. W przypadku korzystania przez Ciebie z możliwości rejestrowania się w www.ekohaus.pl z poziomu serwisu społecznościowego Facebook lub przez konto Google, Administrator otrzymuje z tych serwisów Twój adres e-mail oraz Twoje imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione.
 4. Dane osobowe przekazane / udostępnione przez Ciebie mogą być ponadto wykorzystywane przez Administratora w innych celach, w przypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach www.ekohaus.pl oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych.
 6. Przysługuje Tobie prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w www.ekohaus.pl jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w www.ekohaus.pl lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w www.ekohaus.pl.
 8. Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Ciebie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w tym zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: sklep@ekohaus.pl

 

§10. Ochrona praw autorskich

Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.ekohaus.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 

 

§11. Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. niedostępność Sklepu internetowego spowodowanego działaniem Siły wyższej,
 2. działania lub zaniechania Kupującego oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania Kupujący ponosi odpowiedzialność,
 3. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego,
 4. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego www.ekohaus.pl i oferowanych za jego pośrednictwem Usług,
 5. skutki korzystania ze Sklepu internetowego www.ekohaus.pl przez Kupującego w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
 6. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,
 7. za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w Sklepie, spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi, rozbudową lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności w przypadku, gdy nie naruszy to praw Kupującego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

§12. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania
 2. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.
 

 

Załącznik nr 1 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

A.i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j.

ul. Ostoi-Zagórskiego 196

71-810 Szczecin

Email: sklep@ekohaus.pl

(formularz ten należy wypełnić i odesłać pocztą tradycyjną/elektroniczną tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych Produktów w Sklepie Internetowym www.ekohaus.pl

Nr zamówienia internetowego/nr faktury: …………………………………………………

Imię i Nazwisko Konsumenta ……………………………………………………………

Ulica, nr domu/nr mieszkania: ……………………………………………………………

Kod pocztowy, miasto: ……………………………………………………………

Data zawarcia umowy[1] / odbioru[2] ………………

Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem rachunku bankowego numer[3] : ……………………………………………………………

Lp

Nazwa Towaru/Usługi Dodatkowej/Ubezpieczenia

Symbol PLU

Ilość sztuk

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu oraz zwracany Towar należy wysyłać na poniższy adres:

A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp.j., ul. Ostoi-Zagórskiego 196, 71-810 Szczecin

 

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł. Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

 

W przypadku niewskazania sposobu zwrotu kosztów, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

 

Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem. Po otrzymaniu Towaru Indeks Sp.j. wystawi Konsumentowi fakturę korygującą i odeśle ją na adres Konsumenta. Po otrzymaniu faktury korygującej prosimy o podpisanie kopii i odesłanie Usługodawcy.

 

……………………………………………..

Data i Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży Produktu może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp. j., ul. Ostoi-Zagórskiego 196, 71-810 Szczecin lub na adres E-mail: info@ekohaus.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę Towarów), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: A. i W. Zbaraszewscy Indeks Sp. j., ul. Ostoi-Zagórskiego 196, 71-810 Szczecin niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
 8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktu zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Produktu wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży Produktu.
  Załącznik nr 2 – Wzór protokołu reklamacyjnego

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Nr kolejny protokołu producenta

 

A

DANE OGÓLNE

A1

Nazwa i typ

TYP

Nr seryjny:

A2

Dane reklamującego

Dane dotyczące osoby i miejsca zainstalowania wkładu

 

 

Tel.:

A3

Dane instalatora lub sprzedawcy

Dane instalatora lub sprzedawcy wkładu kominkowego

 

 

A4

Data sprzedaży

 

A5

Data reklamacji

 

A6

Powód reklamacji

Szczegółowy opis awarii i powodu reklamacji wkładu kominkowego, z podaniem uzasadnienia i przyczyn z punktu widzenia użytkownika.

 

 

 

A7

Czy istnieje dokument odbioru instalacji kominowej

Numer dokumentu

.......................................................................

B

PRODUCENT

Reklamowany produkt jest poddawany ekspertyzie przez akredytowane laboratorium.
W przypadku, gdy analiza wykaże stosowanie niedozwolonego paliwa klient traci wszelkie prawa gwarancyjne oraz pokrywa wszystkie koszty związane z dotychczasową reklamacją (również koszty ekspertyzy).

B1

Sposób załatwienia reklamacji

Określa swoją opinie w kwestii załatwienia reklamacji

 

 

B2

Koszty załatwienia reklamacji

Określenie kosztów z załączeniem dokumentów źródłowych

 

 

PRODUCENT

Podpis i pieczęć

 

 

 

 

         

 

 

[1] Prosimy podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Usług Dodatkowych

[2] Prosimy podać, jeżeli Umowa sprzedaży dotyczyła Towaru

[3] numer rachunku Konsumenta dla zwrotów ceny i kosztów odstąpienia od Umowy sprzedaży; nie dotyczy Zamówień opłaconych przez płatności elektroniczne oraz raty; Nie wypełniać w przypadku niewyrażania zgody;


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl